Adatkezelés

Személyes adat bármely, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés, mely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték- és keresztneve, e-mail címe, címe, valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat (felhasználó neve, email címe, azonosítója, címe) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat cégünk harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén a Szolgáltató az adatbázisából törli.

A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó a www.rosacea-info.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó kérésére tájékoztatást adunk az általunk róla kezelt személyes adataival kapcsolatban, illetve azokat az ő kérésére módosítjuk. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az adatfeldolgozó a birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett elvek szem előtt tartásával végzi. Felhasználó a www.rosacea-info.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatai az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.